Neidio i'r prif gynnwy

Datblygu ein staff

Yn y llun: Jacob Backhouse, Ffisiotherapydd Arbenigol yn Ysbyty Llwynhelyg, sydd wedi cael cyllid ar gyfer modiwl tuag at ei MSc mewn Ffisiotherapi Uwch

 

Diolch i’ch rhoddion, rydym yn cefnogi staff ar draws Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda i ddatblygu yn eu rolau, ymgymryd â hyfforddiant allweddol, a darparu’r gwasanaethau gorau i’n cymunedau.

Er enghraifft, talodd Elusennau Iechyd Hywel Dda yn ddiweddar am 20 aelod o staff ar draws y Bwrdd Iechyd i gychwyn ar astudiaethau addysg uwch, ar gost o bron i £37,000.

 

Darparu buddion i'n cleifion

Roedd yr hyfforddiant arbenigol y talwyd amdano gan yr elusen yn cynnwys Tystysgrifau Ôl-raddedig a Diplomâu Ôl-raddedig, MScs, Tystysgrifau PG, ac roedd y meysydd arbenigedd yn cynnwys Gofal Lliniarol, Dermatoleg, Asesiad Clinigol, Delweddu Meddygol, Ffisiotherapi, Gofal Critigol, a Diagnosis Cyhyrysgerbydol.

Yn ogystal â'r cynnydd personol, bydd y rhai sy'n astudio hefyd yn gallu trosglwyddo llawer o'r wybodaeth a ddysgwyd yn ddiweddar i gydweithwyr yn eu timau, wardiau ac adrannau.

Dywedodd Cerys Davies, Prif Nyrs Ward yn yr Uned Gofal Dwys yn Ysbyty Bronglais, a ariannwyd i wneud MSc mewn Gofal Critigol: “Mae'r cwrs hwn yn fy ngalluogi i ddod â'r arfer clinigol mwyaf diweddar i gleifion. Mae pethau’n newid mor gyflym mewn gofal dwys ac rwyf eisoes yn gweld manteision o’m dysgu.”

 

Buddsoddi yn ein dyfodol

Mae eich rhoddion yn rhoi cyfleoedd i'n staff gofal iechyd ddysgu a datblygu, sy'n fuddsoddiad yn nyfodol ein GIG lleol.

Dywedodd Gemma Littlejohns, Rheolwr Dysgu a Datblygu Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda: “Rydym yn gwybod bod buddsoddi yn natblygiad proffesiynol ein gweithwyr gofal iechyd proffesiynol yn gysylltiedig â chanlyniadau gwell i gleifion ac yn Hywel Dda rydym bob amser yn blaenoriaethu datblygiad hanfodol ein staff.

“Bydd y buddsoddiad hwn yn helpu ein staff a’n gwasanaethau i fod hyd yn oed yn fwy ymatebol i’r amgylchedd cymhleth sy’n newid yn aml yr ydym yn canfod ein hunain ynddo, ac mae’n galluogi ein staff i ddilyn arbenigeddau a fydd o fudd i’n cleifion a’u teuluoedd.”

 

Dilynwch ni: